Általános Hirdetési Feltételek

 DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

Általános Hirdetési Feltételek

I. Általános rendelkezések

1.1. A DIGI Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) a hirdetést megjelentetni kívánó személynek (a továbbiakban: „Megrendelő, a továbbiakban együttesen: „Felek”) írásbeli szerződés, illetve egyedi megrendelés alapján, ellenszolgáltatás fejében, hirdetési lehetőséget biztosít a Szolgáltató műsoraiba illesztett reklámblokkjaiban, valamint egyéb tájékoztatóban részletezett módon.


1.2. A hirdetés megjelenítésére a Szolgáltató műsoraiban, illetve más módokon csak a Szolgáltató és a Megrendelő között létrejött szerződés, illetve egyedi megrendelés visszaigazolása alapján kerülhet sor.


1.3. Jelen feltételek valamennyi hirdetés megjelentetésére irányadóak, feltéve, hogy a Felek egyedi megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik.
Felek a szerződésben, illetve az egyedi megrendelésben jelen feltételektől eltérően is megállapíthatják az egyes hirdetések megjelenítésének, a hirdetési díj megfizetésének, valamint a Szolgáltató által nyújtott esetleges engedmények feltételeit.


1.4. Jelen Általános Hirdetési Feltételek alkalmazása során használt fogalmak alatt a következők értendők:
a)    „hirdetés”: a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (Smtv.), a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.), valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) rendelkezései szerinti kereskedelmi közlemény, gazdasági reklám, reklám, politikai reklám, társadalmi célú reklám, közérdekű közlemény, televíziós vásárlás, támogatás, műsorszám támogatása, szponzorálás vagy termékelhelyezés, valamint kiegészítő médiaszolgáltatás;
b)    „kész hirdetési anyag”: a Megrendelőtől származó, a Szolgáltatónak átadott kész hirdetés, melynek a Szolgáltató általi sugárzását, vagy más módon történő közzétételét igényli;
c)    „megjelenítés”: a hirdetés Szolgáltató általi közzététele annak sugárzása, illetve más módon, így különösen pl.: banner elhelyezése a Szolgáltató honlapján
d)    „Megrendelő”: a reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve bármely, a Szolgáltatóval szerződő fél;
e)    „szerződéskötés”: az Általános Hirdetési Feltételek szerinti szerződés megkötése, illetve visszaigazolt egyedi megrendelés.

II. A hirdetés megrendelése és elfogadása

2.1. Megrendelést a Szolgáltató levélben, faxon, személyesen, vagy email útján fogad el a Megrendelőtől.


2.2. A megrendelésen fel kell tüntetni:
a)    a Megrendelő pontos megnevezését, székhelyét, adószámát (ha a reklámozó és a megrendelő személye eltérő, úgy mindkettejük adatait fel kell tüntetni),
b)    a sugárzás igényelt preferált napi időpontját és preferált dátumát, a preferált műsort vagy műsorsávot, illetve a más módon történő megjelenítés esetén, annak preferált helyét és formáját, valamint a megjelenítés preferált időszakát;
c)    valamint a Megrendelő bankszámlaszámát és a díjfizetés módját.


2.3. A megrendelés beérkezését a Szolgáltató 48 órán belül visszaigazolja a Megrendelőnek.


2.4. A megrendelés elfogadásáról annak beérkezésétől számított 96 órán belül küld visszaigazolást a Szolgáltató a Megrendelő felé, mellékelve a szerződés tervezetét.


2.5. A Szolgáltató megrendelést a megrendelés dátumától számított egy éves időszakra fogad el előre.

III. A Felek jogai és kötelezettségei

3.1. Szolgáltató kötelezettsége, a megrendelés alapján felszámítandó pontos díjak és az esetleges kedvezmények, valamint a kész hirdetési anyag leadási módjának és idejének konkrét meghatározása.


3.2. A kész hirdetési anyagokat a Szolgáltató által meghatározott módon kell eljuttatni a Szolgáltatóhoz.


3.3. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelésben a hirdetés megjelenítésének preferáltként megjelölt időpontjától, időszakától és a preferált műsortól, műsorsávtól, illetve helyétől és módjától eltérő, alternatív ajánlatot tegyen Megrendelőnek.


3.4. A Szolgáltató a megrendeléseket beérkezésük sorrendjében kezeli.


3.5. Abban az esetben, ha valamely, a megrendelésben igényelt sugárzási időpontban a hirdetési idő már telített, illetve az adott időszakban a megjelenítés már nem biztosítható, a Szolgáltató a megrendelés beérkezésének visszaigazolásával egyidejűleg, de legkésőbb 48 órán belül értesíti a Megrendelőt és számára alternatív ajánlatot tesz.


3.6. Az alternatív ajánlat általában a megrendelésben igényelt hirdetésnek a legközelebbi azonos, hirdetésekkel még nem telített műsoridőben, illetve műsorban vagy műsorsávban történő sugárzását, vagy a hirdetés más helyen, módon vagy időszakban való megjelenítését tartalmazza, de ettől a Szolgáltató adott esetben egyedileg eltérhet.


3.7. Amennyiben Megrendelőnek ezen alternatív ajánlat nem megfelelő, a hirdetések igénylésére előírt módon köteles azt jelezni a Szolgáltató felé a szolgáltatói alternatív ajánlat megérkezésétől számított 24 órán belül, ellenkező esetben az igényelt hirdetés a Szolgáltató alternatív ajánlatában szereplő módon kerül megjelenítésre.


3.8. A Szolgáltató a 3.5-3.7 pontokban megjelölt esetekben nem köteles a hirdetés megjelenítésének elmaradásából vagy nem megfelelő voltából eredő semmiféle, a Megrendelőnél felmerült kár megtérítésére, valamint Megrendelő sem jogosult emiatt semmiféle követeléssel fellépni Szolgáltatóval szemben.


3.9. A Szolgáltató a megjelenített hirdetési anyagokat és azok hordozóit, illetve a hirdetési dokumentációt a hirdetés utolsó megjelenését követő 60 napig őrzi meg, s csak a Megrendelő külön kérésére vagy jogszabályi kötelezettség esetén őrzi ennél hosszabb ideig.


3.10. A megrendelt hirdetések sugárzási idejét, tervezett hosszát, illetve a megjelenítés tervezett időszakát és módját, valamint szükség esetén tartalmát a Felek minden esetben előzetesen egyeztetik. A Felek ezen előzetes egyeztetés folyamán kötelesek a tőlük telhető módon, jóhiszeműen együttműködni.


3.11. A Megrendelő köteles a hirdetés megjelentetéséhez szükséges teljes dokumentációt (legkésőbb a televíziós sugárzás, illetve a más módon történő megjelenítés időpontját megelőzően 72 órával) megjelenítésre alkalmas minőségben a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani. Amennyiben a hirdetés megjelentetése a dokumentáció késedelmes leadásból eredően hiúsul meg, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.


3.12. Megrendelő a megrendelt hirdetéssel kapcsolatos változtatási igényét legkésőbb a megjelenítés tervezett kezdetét megelőző 48 órával írásban jelezni köteles, amelyet a Szolgáltató ugyancsak írásban, 24 órán belül visszaigazol, ha még technikailag lehetséges a megrendelt hirdetés megváltoztatása. Visszaigazolás hiányában a változtatásból eredő bármely tényleges kárért, elmaradt haszonért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A hirdetés megváltoztatásából eredő mindennemű többletköltség a Megrendelőt terheli.


3.13. A megrendelt hirdetések átütemezhetők és lemondhatók a megjelenítést megelőző 48 órával. Amennyiben a lemondás ezen határidőn belül történne, úgy a Megrendelő köteles a megrendelés visszaigazolásában szereplő teljes fizetendő díj 50%-át kártérítés jogcímén megfizetni a Szolgáltatónak.


3.14. Amennyiben Megrendelő a hirdetést hibásan, a vonatkozó technikai paraméterektől eltérő módon, vagy határidő után juttatja el a Szolgáltatóhoz, úgy a technikai specifikációknak megfelelő hirdetés megérkezéséig befoglalt szpotok árát Megrendelő köteles kifizetni tekintettel arra, hogy azok Megrendelő hibájából nem kerülhettek adásba.


3.15. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés vagy az egyedi megrendelés alapján rendelkezésére álló hirdetési időt és megjelenési lehetőséget harmadik személynek a Szolgáltató előzetes hozzájárulása nélkül nem adhatja tovább és nem engedheti át, továbbá a hirdetésben a Megrendelőn kívül bármilyen harmadik személy csak a Szolgáltató előzetes belegyezésével jelenhet meg, ellenkező esetben a Szolgáltató a hirdetés megjelenítését jogszerűen megtagadhatja.


3.16. A Megrendelő a lemondott hirdetési időt vagy időszakot csak a Szolgáltatóval történt előzetes egyeztetést és jóváhagyást követően jogosult harmadik személynek átadni, azzal a feltétellel, hogy a Megrendelő által megjelölt harmadik személy valamennyi általános és különös szerződési feltétel tekintetében Megrendelő helyébe lép, és a szerződéses rendelkezések elfogadásán túlmenően az új hirdető és hirdetése valamennyi jogszabályi előírásnak is megfelel.


IV. A hirdetés tartalma, tilalmak és  korlátozások

4.1. A hirdetésnek minden esetben tartalmaznia kell a hirdetéssel érintett vállalkozás pontos és egyértelmű megnevezését, székhelyét vagy állandó belföldi telephelyét (üzlethelységét), illetve a nyilvántartásba vételi számát, valamint minden más adatot, amelyet a jogszabályok megkövetelnek.


4.2. Külön jogszabályban meghatározott, előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső árura vagy szolgáltatásra vonatkozó hirdetés esetén a Megrendelő köteles a Szolgáltató felé nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték, és annak alapján az áru forgalomba hozható, illetve a szolgáltatás folytatható. Megrendelő a nyilatkozat valódiságáért mind Szolgáltató, mind harmadik személyek felé teljes felelősséggel tartozik, illetve ilyen nyilatkozat hiányában a Szolgáltató jogosult a hirdetés közzétételét megtagadni.


4.3. Szolgáltató minden kész hirdetési anyagot jogosult és köteles előzetesen tartalmi és technikai szempontból is megvizsgálni, és amennyiben a megjelenítésnek bármilyen akadályát észleli, köteles a Megrendelőt haladéktalanul szóban és írásban is értesíteni az akadály jellegéről.


4.4. A Szolgáltató jogosult bármely hirdetést bármikor és bármely okból visszautasítani vagy a megjelenítést elhalasztani.


4.5. A Szolgáltató a kész hirdetési anyagon önhatalmúlag semmiféle módosítást, változtatást nem végez, annak tartalmáért, e tartalom jogszerűségéért a Megrendelő felelős.


4.6. A hirdetést a Szolgáltató nem köteles megjeleníteni, ha az megítélése szerint az Smtv., az Mttv., a Grtv., illetve bármely egyéb jogszabály rendelkezéseibe ütközik.


4.7. A Szolgáltatónak jogában áll jogkövetkezmények nélkül visszautasítani azon hirdetések megjelentetését, amelyek a közerkölcsbe ütköznek, vagy sértik a Szolgáltató gazdasági érdekeit, illetve sértik az érvényben lévő jogszabályokat, a reklámetikai kódexet, vagy nem egyeztethetők össze a Szolgáltató műsorainak profiljával. Ilyen esetben Megrendelő jogosult az említett szempontoknak és jogszabályoknak megfelelő hirdetéseket a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, és a megfelelően javított hirdetés másik időpontban történő megjelenítést kérni.


4.8. Bármilyen, a hirdetés tartalma miatt a Szolgáltatót érő esetleges kár, igény, követelés, költség - legyen az anyagi vagy erkölcsi jellegű - a Megrendelőre hárítható. A szolgáltatót ezen okból érő károkért a Megrendelő a felelős. A Megrendelő, a hirdetés tartalmával kapcsolatos kár, igény, követelés, költség felmerülése esetén, a Szolgáltató felszólítására haladéktalanul köteles helytállni, a Szolgáltatót feltétel nélkül és haladéktalanul, illetve a Szolgáltató által megjelölt időpontig mentesíteni minden következmény tekintetében, beleértve a károk, költségek maradéktalan megtérítését is.

V. A Szolgáltató és a Megrendelő felelősségére vonatkozó szabályok

5.1. A Szolgáltató a hirdetés megjelenítési minőségéért nem felelős. A hirdetésben előforduló tartalmi hibákból, a hirdetés megjelenítésének elmaradásából, a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott kész hirdetési anyagok minőségi hibáiból, vagy egyéb fogyatékosságaiból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.


5.2. Ha a megrendelt reklám, illetve támogatói film a Szolgáltatónál felmerült technikai okok miatt nem, vagy hibásan kerül sugárzásra, a Megrendelővel történt egyeztetés után a Szolgáltató másik adásidő biztosítása útján téríti meg Megrendelő kárát az V. pontban meghatározottak szerint.

5.3. Megrendelő felmerült kárigényét a Szolgáltató oly módon rendezi, hogy a felek által kölcsönösen elfogadott kártérítési összeget Megrendelő köteles a Szolgáltatónál reklámsugárzás megrendelésére fordítani, amelynek díjába a kártérítési összeg beszámításra kerül. Ezen sugárzások értéke a Szolgáltató díjtáblázatában foglalt árak alapján kerül beszámításra a kártérítési igénybe és bruttó sugárzási értékük nem haladhatja meg az elmaradt vagy hibásan teljesített sugárzások bruttó értékét.
    
    5.4. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Szolgáltatóval szemben a Megrendelő által érvényesíthető kártérítési igény mértéke bármely szerződésszegés esetén az esedékes hirdetési díj erejéig korlátozott.
    
    5.5. Vis major miatt elmaradt vagy hibásan teljesített sugárzásért a Szolgáltató semmiféle kárigényt nem fogad el. A vis maior miatt elmaradt illetve hibásan sugárzott adásidőket a Szolgáltató nem számlázza ki a Megrendelőnek. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, melyet Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.

5.6.     A Szolgáltatót megilleti a műsorváltoztatás joga.

5.7. Megrendelő szavatol azért, hogy szerződés, egyedi megrendelés időtartama alatt minden rá vonatkozó hatályos jogszabály rendelkezéseit betartja, és, hogy az általa megrendelt és jóváhagyott hirdetés megjelenítése nem ütközik jogszabályba, és azzal kapcsolatban harmadik fél a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt nem támaszthat.


5.8. A Megrendelő a szerződés aláírásával igazolja, hogy az általa készített, vagy általa megjelenítésre átadott hirdetéssel kapcsolatos mindazon szerzői és egyéb jogokkal rendelkezik, amelyek a megjelenítéshez szükségesek. A Szolgáltató szükség esetén jogosult erről meggyőződni.


5.9. Megrendelő a fentiekkel összhangban külön és kifejezetten is felelősséget vállal azért, hogy az általa igényelt és a Szolgáltató által a megrendelésnek megfelelően megjelenített hirdetésből kifolyólag a Szolgáltatónak sem magánszemélyek, sem pedig más jogosult szervezetek felé nem áll fenn és nem keletkezik szerzői jogdíjfizetési kötelezettsége.
Amennyiben később valaki mégis alappal támasztana jogdíjkövetelést a Szolgáltatóval szemben a Megrendelő által igényelt és a Szolgáltató által megjelenített hirdetések alapján, úgy Megrendelő készfizető kezességgel tartozik a jogosultak részére történő jogdíjak megfizetéséért.


5.10. Amennyiben egy érdekelt harmadik személy jogsértésre hivatkozással - és egyúttal vállalva minden anyagi következményt - kéri egy hirdetés megjelenítésének felfüggesztését, erről a Szolgáltató haladéktalanul és rövid úton értesíti a Megrendelőt.
Nyilvánvaló jogsértés kivételével ilyen esetben a megrendelés további teljesítése a Megrendelő írásos nyilatkozatától és kizárólagos felelősségvállalásától függ.


VI. A Szolgáltatótól megrendelt hirdetésekre vonatkozó külön szabályok

6.1. Amennyiben Megrendelő a megjeleníteni kívánt hirdetési anyag elkészítését vagy módosítását a Szolgáltatótól rendeli meg, úgy a megrendelést az első potenciális megjelenést megelőző legalább hét munkanappal köteles megtenni, mely megrendelést a Szolgáltató, annak elfogadása esetén 36 órán belül igazol vissza Megrendelő részére.


6.2. A Szolgáltató ezen kötelezettségeinek teljesítésének elősegítésére jogosult a Megrendelő külön tájékoztatása nélkül is alvállalkozót igénybe venni.


6.3. Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg köteles jelezni, hogy a megjelenítést megelőzően igényt tart-e a Szolgáltató által készített hirdetési anyag előzetes ellenőrzésére. Ilyen előzetes ellenőrzésre a hirdetés első megjelenítését megelőző 72 órával kerülhet sor.


6.4. Megrendelő a hirdetési anyag ellenőrzése során az esetleges apró tartalmi hibák kijavítását kérheti a Szolgáltatótól. Ilyennek apró tartalmi hibának minősülhet például, de nem kizárólagosan, a szövegeltérés, a rossz vagy érthetetlen szövegmondás, a nem megfelelő formai megjelenítés, stb. Egyebekben valamennyi változtatási igény, új hirdetési anyag megrendelésének minősül ezen általános szabályok szerint.


6.5. Szolgáltató rögzíti, hogy a Megrendelő által számára eljuttatott, a hirdetés tartalmi követelményeire vonatkozó elvárásai alapján készíti el a hirdetési anyagot.


6.6. A hirdetési anyag hangzó részét a Szolgáltató saját televíziós-műsorvezetői, illetve bemondói mondják fel, igény esetén zenei, vagy más rendelkezésre álló effektekből álló, vagy azokkal kiegészített aláfestéssel. Amennyiben Megrendelő a hirdetési anyagának elkészítéséhez külső közreműködőket (pl. színészeket) igényel, vagy a hirdetést rövid hangjáték formájában kéri elkészíteni, úgy a hirdetési anyag elkészítése nem az általános árjegyzékben szereplő díjtételek ellenében, hanem külön megállapodásban rögzítetteknek megfelelően kerül Megrendelőnek kiszámlázásra.

VII. Hirdetési ár

7.1. A hirdetési árat, illetve a hirdetési anyag elkészítésének árát, az esetleges felárakkal és különféle kedvezményekkel együtt, a Szolgáltató határozza meg.


7.2. Ezen ármegállapítás a Szolgáltató kizárólagos joga.


7.3. Az árak változásának bejelentését megelőzően a Megrendelő által megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazoltan elvállalt hirdetések árát az időközben bekövetkezett árváltozás nem érinti.


7.4. Kedvezmények a különböző reklámügynökségek (a továbbiakban: „Ügynökségek”) által közvetített hirdetések után vehetők igénybe, az Ügynökség és a Szolgáltató által megkötött szerződésben foglalt éves vállalás alapján. Egyéni Megrendelő számára kedvezmények az egyedi hirdetési megrendelésekben rögzítettek szerint adhatók, külön megállapodás alapján.


7.5. Amennyiben az Ügynökség a tárgyévre előre vállalt hirdetési idő-, illetve felületmennyiséget lemondja, vagy nem teljesíti, úgy a kedvezmények megállapodott szintjére való jogosultságát elveszíti és a Felek között új hirdetési szerződés megkötése válik szükségessé, ha a kölcsönös szerződési szándék változatlanul fennáll. Amennyiben ilyen szándék nincs, úgy az Ügynökség a lemondott hirdetések arányában kötbért köteles fizetni. A kötbér mértéke a lemondott hirdetések értékének 15%-a.


7.6. A Szolgáltató a megrendelt hirdetések díjáról díjelőleg bekérőt küld Megrendelő részére, mely alapján a Megrendelő köteles a Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra történő átutalással az előlegbekérőn szereplő összeget az ott meghatározott időpontig teljesíteni. Az így teljesített összegről Szolgáltató köteles előlegszámlát kiállítani. Az előleg mértékéről Szolgáltató Megrendelővel (ideértve Ügynökséget is) a szerződésben, vagy egyedi megrendelésben rendelkezik.


7.7. A Felek a teljesítésekről minden hó végén vagy a szerződésben, illetve az egyedi megrendelésben megállapodott időszakokban (spot alapú) elszámolást készítenek és ez alapján az adott teljesítésről Szolgáltató végszámlát állít ki. Szolgáltató köteles az elszámolás szerint teljesítésigazolást kiállítani, a teljesítésigazolást Megrendelő részére megküldeni. Amennyiben a teljesítés igazolás megküldésétől (postára adásától) számított 5 napon belül visszajelzés Megrendelő részéről nem érkezik, úgy a teljesítésigazolás elfogadottnak minősül, Szolgáltató ennek alapján tárgyhót követő hónap 10. napjáig megküldi Megrendelő részére a számlát. Megrendelő a számla kézhezvételét követően 3 napon belül köteles a számla kiegyenlítésére.


7.8. A Szolgáltató a fizetés elmaradása esetén jogosult a Polgári Törvénykönyvben meghatározott, megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámolására, illetve a Megrendelő hirdetésének további megjelenítését felfüggeszteni és/vagy a további megrendelések felvételét megtagadni a kiállított számla és a késedelmi kamatainak kifizetéséig.

VIII. Reklamáció

8.1. A sugárzással kapcsolatos reklamációt a Megrendelőnek írásban, a sugárzást követő 15 munkanapon belül kell benyújtani a Szolgáltatóhoz. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a határidő letelte után a Szolgáltató semminemű reklamációt nem fogad el. A reklamációt a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja és az így feltárt tények birtokában - egyedi elbírálás alapján - a kereskedelmi igazgató dönt a díj csökkentéséről vagy elengedéséről.

8.2. Amennyiben Szolgáltató:
a) a megrendelt sugárzások mennyiségénél  kevesebbet teljesít, vagy
b) megállapodásban rating kötelezettséget vállalt és a sugárzások rating teljesülése elmarad a megrendelttől,
c) a sugárzásokat nem a megrendelésben feltüntetett paraméterek szerint teljesíti,
d) nem a megrendelésben megjelölt hirdetést sugározza,
e) a megrendelésben feltüntetett sugárzási periódustól eltérő időszakban sugározza a hirdetéseket,
úgy a Szolgáltató kompenzációt ajánlhat fel a Megrendelőnek. A kompenzáció mértéke a fenti esetekben nem haladja meg az alul- vagy hibás teljesítés értékét.

8.3. Amennyiben a Megrendelő a kompenzációt elfogadja, úgy a Szolgáltató jogosult a hibásan teljesült sugárzásokat az eredeti megrendeléseken szereplő paraméterek szerint és időszakra kiszámlázni.

8.4. Amennyiben a Megrendelő a kompenzációt nem fogadja el, úgy a Szolgáltató az eredeti megrendelésen szereplő összegből levont alul- vagy hibás teljesítés mértékével csökkent összeget jogosult számlázni.

IX. Egyéb feltételek

9.1. A Szolgáltató jogosult minden olyan esetben elállni a hirdetési szerződés vagy az egyedi megrendelés teljesítésétől, ha a Megrendelő bármely fizetésképtelenségi eljárás alá kerül, vagy a Szolgáltató számára nagymértékben valószínűsíthető, hogy a Megrendelő ellen fizetésképtelenségi eljárás indulhat.


9.2. A Szolgáltató továbbá jogosult elállni a teljesítéstől, amennyiben alapos okkal valószínűsíthető, hogy Megrendelő nem tudja, illetve nem fogja tudni kötelezettségeit – elsősorban fizetési kötelezettségét – teljesíteni.


9.3. Az Általános Hirdetési Feltételek tartalmától eltérő egyedi megállapodásokat külön szerződésben kell rögzíteni.


9.4. Az Általános Hirdetési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, illetve az Smtv, az Mttv., a Grtv. valamint az egyéb, a hirdetések formájára, tartalmára és módjára vonatkozó, hasonló jogszabályok rendelkezései irányadók.


9.5. A Szolgáltató a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásainak megfelelően kezeli a Megrendelő azon adatait, melyek a szerződés vagy a megrendelés teljesítése során kerültek birtokába.


9.6. A Felek eltérő megegyezés hiányában a jelen szerződésből vagy az egyedi megrendelésből eredő jogviták esetében a Polgári perrendtartásról szóló törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el


9.7. Jelen Általános Hirdetési Feltételek 2013. július 25-én lépnek hatályba, azokat az ezt követően megkötésre kerülő megrendelések tekintetében kell alkalmazni.


9.8. Jelen Általános Hirdetési Feltételeket a Szolgáltató bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A Szolgáltató e módosításokat azok hatálybalépést megelőzően 30 nappal a honlapján közzéteszi, úgy hogy a megelőző időszakban érvényes Általános Hirdetési Feltételek továbbra is elérhetők maradnak.Budapest, 2013. július 25.

DIGI Sport 1 ÉLŐ műsor
18:45
Tenisz
ATP-világbajnokság, London A program élőben látható
DIGI Sport 2 ÉLŐ műsor
17:15
Jégkorong
szlovák Extraliga, MAC Újbuda - Nové Zámky A program élőben látható
DIGI Sport 3 ÉLŐ műsor
Ezen a napon nincs élő program.
DIGI Sport © 2010-2018 - Minden jog fenntartva. - Felhasználási szabályzat - Általános hirdetési feltételek
Tilos a digisport.hu tartalma bármely részének vagy egészének a szerző, illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.