Felhasználási szabályzat

Jelen általános szerződési feltételek szabályozzák a regisztrált magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes személy, illetve a magyar és külföldi állam joga alapján létesített jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban: Tag) és DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) - szolgáltatási jogviszonyát, amely Üzemeltető általános szerződési feltételeinek elfogadásával jön létre.

A Szolgáltatás bemutatása

A DIGISport adásainak a Regisztrált Tagok számára az Interneten keresztül elérhető szolgáltatás.

Használatával elérhetővé válik a DIGISport csatornán futó meccs megtekintése, melyet a Regisztrált Tag a regisztrációt követően – bankkártyás fizetési móddal - online érhető el.

A Szolgáltatást kizárólag regisztrált Tagok vehetik igénybe. Mielőtt a regisztrál, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi szerződési feltételeket, mivel azok az Ön és az Üzemeltető között létrejövő szerződéses megállapodás alapját képezik.


1. A Szolgáltatási jogviszony

1.1    A jogviszony létrejötte

A szolgáltatási jogiszony a regisztrációs oldal kitöltésével, az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16., Cg.: 01-10-041585) Internetes Virtual POS (VPOS) Biztonságos (https) "BANKKÁRTYA REGISZTRÁCIÓ" elnevezésű Bankkártya regisztrációs terminálján történő Bankkártya - regisztrációval, valamint jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával jön létre a regisztrált Tag és Üzemeltető között.

1.2. A Szolgáltatás tartalma

A DIGISport oldal csak regisztrált Tagok számára, az egyes meccsek díjának megfizetését követően érhető el.

Szolgáltatás leírása:
DigiSport tv csatornával kapcsolatos információs és közösségi tartalom szolgáltatás.

Technikai követelmények

A legjobb felhasználói élmény eléréséhez Tagjainknak az alábbi specifikus webböngészőket és flash player verziókat ajánljuk, melyek kompatibilitását Üzemeltető tesztelte:

Flash Player (Adobe) 10.0 vagy újabb
Internet Explorer (Microsoft) 7.0 vagy újabb
Firefox (Mozilla) 3.0 vagy újabb

Kérjük, győződjön meg róla, hogy internet kapcsolata és PC/mobil eszközeinek hardver konfigurációja megfelelő az Üzemeltető által nyújtott online streaming szolgáltatáshoz.

A javasolt minimum PC hardver konfigurációk a következők:

Intel Pentium 4 2GHz, AMD Athlon™ 64 3400+ processzor (vagy ezzel egyező)
512MB of RAM
64MB of VRAM
Az élő adás a következő kódolást használja: H.264, profile 3, level high at a resolution of 720x576 SD (WxH). Az Üzemeltető által javasolt internet kapcsolat letöltési sebessége legalább 2 Mbps.

Mielőtt bármely élő videót elkezdené nézni, győződjön meg róla, hogy semmilyen más szoftver, amely alkalmas arra , hogy a sávszélességet csökkentese, illetve a hardvert lassítsa nem fut a gépén.

Habár a weboldal szolgáltatásait úgy is élvezheti, hogy nem követi ajánlásainkat, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy csak korlátozottan támogassuk, vagy megtagadjuk a támogatását a jelen dokumentumban meghatározottól eltérő technológiáknak, szoftvereknek és hardvereknek.

1.2.1 Fórum, chat szolgáltatás

A fórum és chat felhasználási szabályai egymással megegyeznek. A fórum és chat szolgáltatások nyilvánosak, azokat bárki ellenszolgáltatás nélkül használhatja. Sem a fórumokon, chaten elérhető felhasználói és egyéb adatok és tartalom nem használhatók közvetlenül vagy közvetve kereskedelmi tevékenység folytatására (ideértve például a felhasználói nevek és egyéb felhasználói adatok direkt marketing vagy más hasonló marketing vagy más hasonló tevékenység céljából történő használatát).
Üzemeltető az oldalon megjelenő véleményeket nem hagyta jóvá, így az ezeken megjelenő hozzászólások nem tükrözik a DIGI Kft. álláspontját.
Az oldalon hozzászólásokat elhelyezni és témákat létesíteni csak a regisztrált felhasználók jogosultak. Üzemeltető a fórumokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) rendelkezési szerint közvetítő szolgáltatóként működteti. Az egyes fórumokon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni.
A moderálás célja az adott fórumban a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat szúrópróbaszerűen és eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a moderálásból adódó kárért vagy kényelmetlenségért.
Az oldalon tilos közzétenni:
Rágalmazó, becsületsértő, az emberi méltóságot sértő, tiltott jelképet tartalmazó, riasztó, fenyegető, trágár vagy pornográf, ideértve bármely közlést, amely büntetőjogi vagy polgári jogi felelősségre vonást alapoz meg (vagy ilyen eredményre vezető magatartás tanúsítására buzdít) vagy egyébként jogszabályba ütközik;
politikai és vallási tartalmú képek és szövegek közzététele;
olyan tartalmat, amely a többi felhasználó megtévesztésére irányul;
személyes adatot tartalmazó közlést
bármely személy szerzői jogát, védjegy vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérti;
vírust vagy más ártalmas elemet tartalmazó programot;
kereskedelmi célt szolgáló, reklámot vagy hirdetést tartalmazó, másokat szolgáltatás igénybevételére, nyújtására vagy adományozásra buzdító megjelenés közzététele;
Jogsértések esetén Üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.
Amennyiben az oldalon közzé - vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az abból eredő igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi felelősséget, kiadást, költséget és kár megtérítését a felhasználó vállalja magára.
A különféle anyagok honlapon történő bármiféle közzé- és elérhetővé tételével, illetve Üzemeltetőnek való megküldésével a felhasználó Üzemeltetőnek ingyenes, kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, anyagi és nem anyagi felhasználási módra kiterjedő használati jogot enged.


1.3. Szerzői jog

A Honlapon megjelenő valamennyi szoftver, szöveg, grafika, kép, hangfelvétel, audiovizuális mű és más tartalom (a továbbiakban: "Honlapra feltöltött tartalom") jogosultja a DIGI Kft. vagy harmadik személyek. A Honlapra feltöltött tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. A Honlapra feltöltött tartalom jogosulatlan használata szerzői jogot, védjegyjogot és más jogokat is sérthet. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem szerez semmilyen jogot a tartalomra nézve, és a Honlapra feltöltött tartalmat csak az itt engedélyezett módon használhatja fel. Minden, itt nem szabályozott felhasználási mód a DIGI Kft. előzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Ön köteles megtartani valamennyi szerzői jogi és egyéb kizárólagos jogra vonatkozó, a tartalomhoz kapcsolt jogkezelési adatot minden, az Ön által a tartalomról készített másolaton. A Honlapra feltöltött tartalmat tilos adásvétel, jogátruházás, engedményezés, felhasználási engedély, alfelhasználási engedély tárgyává tenni, továbbá tilos a Honlapra feltöltött tartalmat - az alábbiakban meghatározott letöltésen túlmenően - többszörözni, módosítani, nyilvánosan előadni, átdolgozni, terjeszteni vagy azt bármilyen más módon nyilvános vagy kereskedelmi célra felhasználni. A Honlapra feltöltött tartalomnak bármely más honlapra feltöltése, vagy számítógépi hálózatba való bármely célra történő betöltése kifejezetten tilos.

1. 3 A felek

1.3.1. Üzemeltető adatai

Üzemeltető neve:    DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
Rövidített neve:    DIGI Kft.
Székhely:        1134 Budapest, Váci út 35.
Adószám:        12175136-2-44
Cégjegyzékszám:    01-09-667975

1.3.2. A Tag

Olyan regisztrált Tag, aki az Üzemeltető internetes oldalán az Üzemeltető által nyújtott, szolgáltatást jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadva igénybe vesz, díjat fizet. A Tagot regisztrációja feljogosítja arra, hogy szolgáltatásokat vásároljon, szolgáltatásokat igénybe vegyen.

1.4 Szolgáltatási jogviszony időtartama

A szolgáltatási jogviszony határozott időre jön létre, egy kiválasztott meccs megtekintésére az Üzemeltető weboldalán.
 
1.5 A regisztrált Tagság megszüntetése

A Regisztrált Tagság az Általános Szerződési Feltételek 2.9 pontjában leírt módon szüntethető meg.

Jelen Szerződési feltételek elfogadásával a Tag hozzájárulását adja, engedélyezi és megbízza Üzemeltetőt, hogy a díjakat automatikusan recurring módon történő beszedje. A díjak minden esetben a bankkártya regisztrációs lépés során rögzített bankkártya, hitelkártya kerülnek terhelésre automatikusan recurring fizetéssel.

1.6 Jogok és kötelezettségek

A Tag kijelenti, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Üzemeltető szolgáltatását igénybe kívánja venni.

A Tag vállalja, hogy a Bankkártya regisztráció során megadott titkos fizetéseket jóváhagyó jelszavát (Bankkártya regisztrációs jelszó) nem osztja meg más személyekkel, amennyiben megosztja, úgy az családon belüli visszaélésnek számít, és az ilyen módon elszenvedett kárért nem indít charge back eljárást Üzemeltető és Partnerei ellen semmilyen indokkal. Ezáltal a bankkártyával történő fizetést lebonyolító pénzintézettől charge back - eljáráson keresztül visszaigényelni nem kívánja azt. A Tag hibájából jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Üzemeltető felelősséget nem vállal. Tag kijelenti és vállalja hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Tag hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból származó károkért Üzemeltető semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás, téves megrendelésből fakadó kárt a Tag maga viseli.
Üzemeltető a Partnercégek bármely magatartásáért, illetve az általuk a Vásárlónak okozott kárért nem felelős. Üzemeltető jogosult jelen szolgáltatási jogviszonyból eredő jogait harmadik személyre átruházni.

A szolgáltatási jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi fontos információt és ÁSZF változást Üzemeltető a digisport.hu honlapon teszi közzé, valamint értesítést küld a Tag regisztrált e-mail címére a változás tényéről, mely értesítési módot Tag elfogad.

2. Adatvédelem, adatbiztonság

2.1. Az adatkezelő neve:

DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.

2.2. Az adatkezelő székhely és posta címe:

1134 Budapest, Váci út 34.

2.4. A személyes adatok védelme
 
Az Üzemeltető az adatkezelést a vásárlók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált Tagok esetében végez. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az oldal Üzemeltetőjéhez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Üzemeltető - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Az Üzemeltető az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.


2.5. Az adatkezelés jogalapja:

Az Üzemeltető bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdés rendelkezése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása mellett kezeli.
Amennyiben a Tag a regisztráció során adatait eljuttatja az Üzemeltetőhöz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Üzemeltető - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. Az Üzemeltető az Interneten hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Ezen hozzájárulását a Tag bármikor visszavonhatja, a support@digisport.hu  e-mail címen.


2.6. A kezelt adatok köre:

A.
A Tag által a - Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kötelezően, az internetes felületen történt regisztráció során megadott adatok: vezetéknév, keresztnév, titulus, e-mail cím, telefonszám, nem, számla adatok, egyéb adatok illetve céges regisztráció esetén a kapcsolattartó neve és adatai, adószám, egyéb adatok.

B.
A Tag döntése alapján megadott adatok: életkor, családi állapot, gyerekek száma, egy háztartásban élők száma, foglalkozás, hobbi. Ezen adatok megadásával a Vásárló kifejezetten hozzáárul ahhoz, hogy részére Üzemeltető személyre szabott szolgáltatási ajánlatokat, illetve reklám anyagokat küldhessen.

C.
A weboldal megtekintése során rögzítésre kerül a vásárló számítógépének IP címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a Tag számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Az Üzemeltető a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

2.7. Az adatkezelés célja:

A.
A Tag által kötelezően megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a vásárló jogosultságának azonosítása, valamint a megrendelés elektronikus vagy egyéb módon történő visszaigazolása, kényelmi funkciók biztosítása.

B.
A Vásárló önkéntes döntése alapján a regisztrációs profilban megadott adatok vagy kibővített regisztráció estében belső internetes közösség alkotása, a vásárlók, tagok azonosítása. Az adatokat a szolgáltató felhasználhatja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (reklám banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg.

C.
Az oldal megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a vásárló előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén adunk át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

2.8. Az adatkezelés időtartama:

2.8.1
A Tag által kötelezően megadott adatokat Üzemeltető mindaddig nyilvántartja, amíg a Tag nem kéri adatai törlését. Törlési igényének beérkezésétől számított 30 munkanapon belül Üzemeltető az adatokat törli, és azokat a mindenkori számviteli szabályok szerint előírt ideig,  - és csupán e célból -, az előfizetők/tagok adataitól elkülönítve őrizzük. Amennyiben a Tag jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon az Üzemeltető a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti.


2.8.2.
A Vásárló döntése alapján a profilban megadott adatok esetében, amíg Vásárló döntése alapján azokat a profiljában megjeleníti, illetve személyre szabott reklámok esetében, amíg a szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a Vásárló nem él.
 
2.8.3.
Az oldal megtekintése során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében - az utolsó látogatás időpontjának kivételével - a látogatástól számított 5 napig tárolja a rendszer az adatokat. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a vásárló következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

2.8.4.
Üzemeltető a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén külön indoklás nélkül átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését az oldalon. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

2.9. A személyes adatok, tagság törlése:

A törlési igényt e-mailben a support@digisport.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 30 munkanapon belül eltávolítja az adatokat a központi adatbázisból. Törlés esetén a profilban szereplő adatok nem állíthatóak helyre. Újabb regisztráció esetén a korábbi adatok szintén nem állíthatók helyre, ennek megfelelően a korábban regisztrált e-mail cím sem használható.

2.10. Személyre szabott reklámok:

A vásárlók érdeklődési körének megfelelően a szolgáltató személyre szabott reklámokat jeleníthet meg a honlap látogatása során letöltött oldalakon, amelyek egyben számára hasznosabb, érdekesebb információkkal szolgálnak. A 2.7. B pontban található adatokat a szolgáltató felhasználja arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési csíkokon (banner) személyre szabott reklámok jelenjenek meg. A hirdetési csíkok kiosztása gép által történik, a kiosztás során személyes adatok nem kerülnek átadásra, feldolgozásra, az adatok elemzése, vizsgálata nem szükséges. A hírlevél szolgáltatást a vásárló - leiratkozással - megtilthatja.

2.11. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat biztonságos szerveren tároljuk.

2.12. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a Vásárlók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Vásárló a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

2.13. A vásárlók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a Tagok tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a support@digisport.hu címre kell eljuttatni, amire 5 munkanapon belül választ kap az érintett. A Vásárlók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama 2.9 pont alatt meghatározottak szerint.

2.14. Felelősség

Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében az Üzemeltető minden kártérítési felelősséget kizár.

A Weboldalon található külső hivatkozások (az Üzemeltető weboldalától eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt. A Weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Üzemeltető minden felelősséget kizár. A weboldalon megjelenő nem megfelelő tartalmú hirdetéseket Üzemeltető törölheti.

2.15. Jogérvényesítési lehetőségek:

A vásárló jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.
Az Adatvédelmi Biztos elérhetőségét az alábbi linken találja: http://abiweb.obh.hu/abi/, cím: 1051 Budapest, Nádor u. 22., e-mail cím: adatved[kukac]obh.hu, Tel: (+36 1) 475 7186, (+36 1) 475 7100 (9-15 óra között)

További kérdéssel, illetve észrevételeivel kapcsolatban kérjük, keresse az üzemeltető munkatársát a support@digisport.hu e-mail címen.

3. ÁSZF elfogadása, szolgáltatási díj, bankkártyával történő fizetés

3.1 ÁSZF elfogadása

Amennyiben a Tag az internetes felületen történő regisztráció során a fentebb felsorolt adatait Üzemeltetőhöz eljuttatja, a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadja, valamint a Bankkártya regisztrációs folyamat lezárulta után,  annak kattintásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Üzemeltető adatait jelen szolgáltatási jogviszonyban felhasználhassa, valamint a szolgáltatás díját számlájáról levonhassa  az 1.6 pontban részletezett módon a felek között a szerződés érvényesen létrejön.

3.3 Bankkártyával történő fizetés, bankkártya regisztráció biztonsága

Bankkártya regisztrációt a Tag az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16., Cg.: 01-10-041585, Cg.: 01-10-041585) Internetes Virtuál POS (VPOS) Biztonságos https Bankkártya-regisztrációs oldalán hajtja végre. Az Üzemeltető semmilyen Bankkártya adatot, információt nem lát, nem tárol. A Tagok tranzakciók lebonyolításához szükséges bankkártyák adatait az OTP Bank Nyrt. tárolja. Üzemeltető a Regisztráció során birtokába kerülő, az ügyfél által választott Regisztrációs azonosítót, nevet továbbítja a bankkártyával történő tranzakció lebonyolításához. Üzemeltető nem rendelkezik hozzáféréssel a bankkártya adataihoz.

4. Záró rendelkezések

4.1 Általános Szerződési Feltételek célja

Jelen Általános Szerződési Feltételek az Üzemeltető és a vele tartós szerződési kapcsolatba lépő regisztrált Tag között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza.

Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben Üzemeltető tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadók

4.1.1

Az egyéb szolgáltatások igénybevételénél a szolgáltatást nyújtó partnerek Általános Üzletszabályzata az irányadó.

4.2 Általános Szerződési Feltételek Hatálya

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Tagságra vonatkozó jelen Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A módosításig jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései hatályban maradnak.

4.3 Viták rendezése

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen jogviszonyból eredő minden vitás kérdést lehetőleg békés úton kívánnak megoldani. Abban az esetben, ha a vitás kérdésben nem sikerül írásbeli megállapodást kötniük, akkor a Felek a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő vagy azzal összefüggő valamennyi vitás kérdésben - az értékhatártól és pertárgytól függően - alávetik magukat a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Felek jelen általános szerződési feltételeket elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyták.

DIGI Sport 1 ÉLŐ műsor
06:55
Reggeli Start
(benne Sport 24) A program élőben látható
17:45
Sport 24
A DIGI Sport hírműsora A program élőben látható
19:00
Labdarúgás
Serie A TIM, összefoglaló A program élőben látható
DIGI Sport 2 ÉLŐ műsor
17:55
Labdarúgás
török bajnokság, Ankaragücü - Basaksehir A program élőben látható
DIGI Sport 3 ÉLŐ műsor
Ezen a napon nincs élő program.
DIGI Sport © 2010-2018 - Minden jog fenntartva. - Felhasználási szabályzat - Általános hirdetési feltételek
Tilos a digisport.hu tartalma bármely részének vagy egészének a szerző, illetve a kiadó írásbeli engedélye nélküli újraközlése.